Privacyverklaring

Versie 06-05-2022

Beste bezoeker,
Van harte welkom op de website van groei-IT. groei-IT is gevestigd te Capelle aan den IJssel (2908 LP) aan
de Rietbaan 10 ingeschreven in het KVK onder nummer 75830140. In deze
privacyverklaring word jij geïnformeerd over diverse punten met betrekking tot jouw
persoonsgegevens. Zo weet jij welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan jouw rechten en hoe je deze kan gebruiken.
Groei-IT hecht veel waarde aan vertrouwen en daarom mag jij erop vertrouwen dat Groei-IT
verantwoord met jouw gegevens omgaat. Zo wordt er niet te veel gevraagd en wordt er gezorgd
voor de juiste waarborgen.
Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring of over andere zaken die te maken hebben
met jouw persoonsgegevens, dan kun je rechtstreeks contact opnemen via info@groei-IT.nl
Groei-IT is voor de verwerking van gegevens die van jou worden ontvangen of opgevraagd,
verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG.

1. Persoonsgegevens
Groei-IT verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die jij zelf hebt verstrekt of die via openbare
registers, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere open bronnen
(denk aan social media) zijn verkregen.
Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en Achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Foto’s
• IBAN-rekeningnummer

2. Doeleinden
Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer dat is toegestaan volgens de AVG en
UAVG en voor de doeleinden die hieronder staan beschreven.
Communicatie
Indien je contact met Groei-IT hebt opgenomen, per telefoon, e-mail, WhatsApp of social media,
dan heeft Groei-IT van jou gegevens ontvangen. Deze zijn nodig om te kunnen reageren op jouw
bericht aan Groei-IT.
Dienstverlening
Jouw gegevens zijn nodig om offertes en facturen te kunnen sturen. Daarnaast zijn deze
gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en zijn de gegevens nodig voor
het dossier. Deze gegevens worden dan in elk geval verwerkt gedurende de overeenkomst en
zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Facturatie
Als je Groei-IT een opdracht hebt gegeven, dan worden slechts de gegevens verwerkt die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en emailadres
en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen
versturen. Bij betaling is zichtbaar van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.

Beheer klantenbestand
Groei-IT verwerkt contactgegevens ((bedrijfs-)naam, naam contactpersoon, e-mailadres
contactpersoon, adres bedrijf, KvK-nummer bedrijf) van haar (potentiële) klanten voor het
bijhouden en analyseren van de verkoop van haar producten en diensten. Verder verwerkt
groei-IT persoonsgegevens die kandidaten delen via zijn of haar LinkedIn profiel.

Promotie
Tijdens de workshops die Groei-IT verzorgd worden soms foto’s gemaakt om de sfeer goed vast
te leggen en zo een indruk te geven voor andere (potentiële) klanten. Het kan zijn dat jij
zichtbaar bent op zo’n foto. Verder maakt groei-IT gebruik van interviews van IT-professionals.
Het kan dus zijn dat groei-IT jouw verhaal als professional deelt op social media. Mocht jouw
foto of verhaal gebruikt worden dan zal je vooraf hierover worden geïnformeerd. Mocht je hier
bezwaar tegen hebben, stuur dan vooral een bericht naar info@groei-IT.nl

Werving
Groei-IT wil top IT-talent binden aan prachtige werkgevers. Hiervoor maakt groei-IT onder
andere gebruik van LinkedIn Recruiter Lite. Mogelijk wordt jour LinkedIn profiel voorgesteld
aan een van de Opdrachtgevers van groei-IT. Het gaat hier om informatie die jijzelf op jouw
LinkedIn profiel hebt geplaatst. Groei-IT doet dit op basis van een gerechtvaardigd belang.
Groei-IT verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van kandidaten. Mogelijke bijzondere
persoonsgegevens die nodig zijn tijdens een werving- en selectieprocedure zullen rechtstreeks
bij de kandidaat worden opgevraagd door onze Opdrachtgevers. Wij verwijzen dan ook graag
naar de privacyverklaring van desbetreffende Opdrachtgever indien jij hier vragen over hebt.

Website
Groei-IT wil zich altijd blijven verbeteren voor haar klanten en de website is geen uitzondering.
Het is daarom mogelijk dat jouw persoonsgegevens beperkt worden gebruikt om analyses uit te
voeren voor rapportage doeleinden, voor (technisch) onderhoud en beveiliging van de website.

3. Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
Om de diensten optimaal aan te bieden maakt Groei-IT gebruik van diverse leveranciers. Jouw
gegevens worden gedeeld met de volgende diensten, waaronder verwerkers van Groei-IT:
• Hosting van de website
• Boekhouder
• Mailservers
• Telefoondiensten
• Betaaldiensten
• Microsoft-Office
• LinkedIn Recruiter Lite
Indien Groei-IT werkt met ZZP’ers, tijdelijke krachten of partners die geen verwerkers zijn en
het is noodzakelijk om persoonsgegevens uit te wisselen, draagt Groei-IT zorg voor de juiste
contractuele afspraken om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Jouw
gegevens worden verder niet aan anderen doorgegeven, tenzij Groei-IT daartoe wettelijk
verplicht is om informatie aan bepaalde derden te verstrekken.

Doorgifte derde landen
Persoonsgegevens worden zo veel mogelijk binnen de EER (Europese Economische Ruimte)
verwerkt, maar soms is het onvermijdelijk om ook diensten van buiten de EER in te zetten. Er
wordt pas informatie gedeeld met leveranciers waarbij de informatie wordt opgeslagen buiten
Europa, indien zij kunnen aantonen te voldoen aan alle eisen van de AVG. Met alle verwerkers,
binnen en buiten de EER, zijn contractuele afspraken gemaakt.

4. Bewaartermijnen
Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld
zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of
totdat jij vraagt jouw gegevens te verwijderen. Zo zal groei-IT-facturen met persoonsgegevens
minimaal 7 jaar bewaren om aan haar wettelijke plicht te voldoen. In het uitzonderlijke geval dat
groei-IT een cv verwerkt van jou dan zal deze binnen 4 weken na de sollicitatieprocedure
worden verwijderd tenzij jij groei-IT geeft om deze langer te bewaren. Verder worden er
klantgegevens gearchiveerd ten behoeve van kennismanagement, toekomstige dienstverlening
en indien nodig bij het behandelen van geschillen.

5. Jouw rechten
Groei-IT informeert je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op
de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van onderstaande rechten uitoefenen,
neem dan contact op per e-mail via info@groei-IT.nl
Jij hebt het recht om jouw gegevens in te zien en zo nodig te corrigeren. Daarnaast heb jij het
recht in bepaalde gevallen jouw gegevens te laten wissen, dit kan bijvoorbeeld wanneer je niet
meer klant bent van Groei-IT. Daarnaast heb jij ook het recht de verwerking van jouw gegevens
(tijdelijk) te laten beperken als deze niet kloppen of verwijderd moeten worden. Tot slot heb je
de mogelijkheid om jouw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw gegevens.
Mocht je een klacht hebben over de wijze waarop Groei-IT omgaat met jouw persoonsgegevens
dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

6. Beveiliging persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens moeten uiteraard goed worden beschermd. Daarom maakt Groei-IT
gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en organisatorische procedures om deze
bescherming te waarborgen, zoals het versleutelde verkeer tussen jou en de website
(herkenbaar aan: https://). Verder worden administraties versleuteld opgeslagen.

7. Cookies
Om de website zo goed mogelijk te laten draaien wordt er gebruik gemaakt van cookies.
Door het plaatsen van functionele cookies wordt het websitebezoek voor jou een stuk
aangenamer. Op deze manier hoef jij bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te
voeren bij een bezoek aan de website. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming
vereist.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Meer
informatie vind je op de cookieverklaring van de website.

8. Wijzigingen
Het kan zijn dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd van tijd tot tijd, bijvoorbeeld omdat er
een andere werkwijze wordt gehanteerd of dat er wetwijzigingen hebben plaatsgevonden.
Groei-IT zal de nieuwe privacyverklaring altijd op haar website publiceren. Als de wijzigingen
direct op jou van toepassing zijn, zal er direct met jou contact worden gezocht.